Đồng hồ nam chính hãng

Trao quyền thất bại

  Trao quyền thất bại là khi nhân viên không thể hoàn thành một nhiệm vụ mà không hỏi xin ý kiến hay yêu cầu có thêm thông tin. Điểu này thường xảy ra khi...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow