đồng hồ hiệu chính hãng

Tầm nhìn xa là gì??

Tăm nhìn xa là năng lực nhìn xa vào tương lai để có thể lập kế hoạch cho nó. Điều này thường được xem là phát biểu chính thức của một người, một công ty...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow