đồng hồ chính hãng

Lời hứa với khách hàng

Đôi khi, một lời hứa được đưa ra với một khách hàng hay một nhóm khách hàng riêng lẻ – theo David G. Thomson là “những khách hàng đầu vào” – gây ra một phản...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow