Doanh nhân

Những bước đi của Prater  

Trong trường hợp của Prater, những tính toán kinh tế hiện ra đặc biệt to lớn. Prater hiểu rằng việc điều hành doanh nghiệp theo quan điểm của nhà đầu tư sẽ đòi hỏi anh...

Hãy nắm bắt cơ hội

Một số là bạn bè, một số có thể là thầy của bạn. Họ có thể giúp bạn khi mọi sự thay đổi, cung cấp cơ hội khi việc làm hiện thời của bạn có...

Lời hứa với khách hàng

Đôi khi, một lời hứa được đưa ra với một khách hàng hay một nhóm khách hàng riêng lẻ – theo David G. Thomson là “những khách hàng đầu vào” – gây ra một phản...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow